Imatge aleatoria de capçalera

dimecres, 11 d’abril de 2012

Total Recall + Speed Reading

En el fòrum de Palladium Book s'ha endegat un debat sobre la combinació de dos poder psíquics: Total Recall i Speed Reading.

La combinació pretén fer recordar perfectament tot allò que el PJ llegeix. Però quan triga? Quants ISP li calen? Seguidament faig la meva pròpia interpretació.

Speed Reading permet, gastant 2 ISP, llegir durant 3 minuts per nivell fins a 30 pàgines per minut (4 melee rounds) -15 pàgines per minut si el text és molt tècnic. No s'especifica quanta informació constitueix una pàgina, i el psíquic retindrà la informació normalment; en aquest punt és quan entra en joc el Total Recall.

Total Recall fa que a partir de la seva activació, invertint 2 ISP*, el PJ recordi a volutat permanentment i en perfecte detall tot allò que llegeix en blocs (aquí considero que un bloc visual d'informació és una pàgina; lligant-ho així amb el poder Speed Reading). Entenc que quan acaba de llegir, aquest poder es desactiva.

Tenint en compte això es poden aplicar les següents fórmules per calcular el cost en ISP i temps de lectura de la combinació en funció del nombre de pàgines:

ISPt = (2·pg / 30)[1] + 2·pg [mín. 4 ISP]


T(rounds) = (4·pg/30)[1]+(N/4)[2]+(pg/4)[3]+(240·R)


T(hores)  T(rounds)/240


N = pg / (90·nivell) [mín. 1 activació]

R(hores) = ISPt  / a

on:

ISPt = ISP total invertit en la combinació en funció del nombre de pàgines a llegir.

pg = Nombre de pàgines llegides.

T = temps de lectura en torns (15 s)

N= Nombre d'activacions de d'Speed reading.

R = Temps de recuperació d'ISP en hores.

a = Taxa de recuperació d'ISP del personatge en ISP/hora.

[1] Si el manual és molt tècnic multiplicar per 2 els valors obtinguts.
[2] Cada vegada que s'activa l'Speed reading es perd 1 melee round (1/4 round tenint en compte que el PJ té 4 atacs).
[3] A cada pàgina llegida s'ha d'activar el Total recall, cosa que consumeix 1 melee round (1/4 round tenint en compte que el PJ té 4 atacs).
Exemple: Un manual mèdic (text tècnic) de 1.200 pàgines i un psíquic de nivell 1 caldria la inversió de ((2·1200/30)·2)+(2·1200) ISP, és a dir, 2.560 ISP. Requeria ((4·1200/30)+(1200/90·1))·2 rounds; això és, 346,66 rounds, o uns 86 minuts i 36 segons de lectura ininterrompuda.
Si tenim en compte que un Mind Melter de nivell 1 té uns 145 ISP de mitjana, vol dir que dedicant-se exclusivament a la tasca de memoritzar el llibre ha de descansar per recuperar els seus ISP (2560/145) unes 18 vegades. Si meditant recupera 12 ISP/hora, li calen (145*18/12) unes 213 hores de meditació que se sumen als 86 minuts i 36 segons de lectura per completar la memorització del llibre.

Per descomptat, una vegada llegit i memoritzat el manual, es podria aplicar un bonificador circumstancial a proves de medicina ;D


* En aquest sentit, hi ha un error tipogràfic en el RUE  177, doncs a la capcalera del poder indica que el cost és de 2 ISP, mentre que en el cos del text, indica que el cost és de 3 ISP. Tanmateix, si ens remetem a la GMG 98 els costos en ambdos casos és de 2 ISP.
I és que sovint, per ser un jugador de Rifts també cal ser hermeneuta i matemàtic.