Imatge aleatoria de capçalera

diumenge, 1 de març de 2009

Estimació del pes dels materials MDC

ESTIMACIÓ DEL PES DELS MATERIALS MDC
MDC WEIGHT MATERIALS ESTIMATION

Per Dr.
Zev Etse

Abstract: We know there are several types of MDC Materials, but our theory states that they all have similar molecular density. Our aim is to match Body Armors MDC and its weight to prove it. We have seen some correlation, especially at heavier BA. So, how much do a MDC weights? The answer, 10 MDC per kilogram.

Keywords: MDC materials, Weight, Body Armor, molecular density.

Dr. Zev Etse
Torre del Coneixement
Lazlo

Sabem que existeixen diferents tipus de materials MDC: plàstics d’alta densitat, metalls superresistents, àdhuc components orgànics afectats per energies tel·lúriques que els tr
ansformen (malgrat aquests han quedat fora de l’anàlisi, pendents d’una posterior revisió d’aquest article). Amb tot, la nostra teoria postula que en el fet de transformar un material en MDC, l’organització molecular és tal que equipara les seves densitats cap un única constant. Així doncs, en aquest treball mirem de respondre a la pregunta “Què pesa l’MDC?”.

Material i mètodes

Per a l’anàlisi que ens ocupa s’han obtingut mostres d’un ampli espectre de materials provinents de diferents tipus d’armadures corporals (en endavant AC). S’ha partit d’aquest tipus d’armadures per què són les que incorporen un menor nombre d’elements aliens a la carcassa MDC que ens interessa estudiar, de tal manera que aquests accessoris no introduïssin artefactes en l’anàlisi.

Un
vegada recollides diferents mostres d’armadures corporals, i classificades segons la teva tipologia (lleugeres, mitges, pesades) s’ha confrontat en un gràfic bidimensional la seva protecció MDC amb el seu pes, de tal manera que s’ha pogut establir una recta de regressió a partir del núvol de punts obtingut. Aquest anàlisi matemàtic s’ha realitzat mitjançant un programari específicament desenvolupat a la Torre de l’EXCEL·lència de Lazlo.

El nombre d’armadures corporals consultades es considera estadísticament significatiu. Els models utilitzats han estat els següents (seguit d’un punt i coma s’especifica la seva classificació segons el pes): Juicer Assassin; Heavy, NG "Buffalo" Riding Armor; Heavy, Dead Boy CA-1; Heavy, MI "Vaqueros" Armor; Heavy, Cavalry Armor (Barding); Heavy, Special Forces CA-7; Heavy, CA-5 Juicer "Dead Boy"; Heavy, CA-6C Cyborg Armor; Heavy, Battleforge BA; Heavy, DP DPM 101; Light, NG "Range Rider" Riding Armor; Light, Plastic Man; Light, NG "Maverick" Riding Armor; Light, The Bandito; Light, Huntsman; Light, Urban Warrior; Light, Dead Boy CA-2; Light, Bushman; Light, CA-3 Light "Dead Boy"; Light, Republican Light BA; Light, GAW Mark I Flight Suit Armor; Light, GAW Mark II Battlefield Armor; Light, Light Tactical Armor; Light, MDC Flight Suit; Light, NG Stalker Suit; Light, NG-A8 Scout Armor; Light, NG-A15 Peacemaker; Light, CSNA-1; Light, CNA-2 Barracuda; Light, Navy BA; Light, Trapper BA; Light, Juicer Assassin; Medium, Gladiator; Medium, The Explorer; Medium, Branaghan Armor; Medium, Crusader; Medium, CA-4 Standard "Dead Boy"; Medium, Republican Infantry Armor; Medium, NG-A10; Medium, NG-A12 Anti-Ballastic; Medium, NG-A15 Peacemaker (+); Medium, CA-4 Mk2 "Shark"; Medium, CA-7 Mk2; Medium, Soviestski "Red Star"; Medium

Resultats

Els resultats obtinguts es plasmen en les següents gràfiques:

Discussió

A partir de les dades obtingudes s’estableix que:

1.- Existeix una relació constant en la densitat de l’MDC a raó d’1 kg per cada 10 MDC.
2.- Aquesta relació és especialment significativa amb materials pesats. Això s’explica degut que existeixen múltiples materials lleugers de configuració molecular diversa, mentre que els materials més pesants la seva estructura és més constant.

Bibliografia

Rifts® RPG, Ultimate Edition, 2005 Palladium Books Inc.
Rifts® Sourcebook 4: Coalition Navy™
Rifts® Merc Ops™
Rifts® World Book 7: Underseas™
Rifts® World Book 11: Coalition War Campaign™
Rifts® World Book 14: New West™ Rifts® World Book 14: New West™
Rifts® World Book 17: Warlords of Russia™